تهران، فرشته، خیابان مریم غربی ساختمان کوئین سنتر طبقه اول واحد 106

بخشنامه 1

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده )2 )قانون مدیریت بحران و استانداری ها
نظر به اینکه از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا وضعیت جدیدد رریدا از رداررای کادوراز نظدر
ررایط رادار » وضعیت زرد ، وضعیت ناارنیی و وضاعیت قرما « موضدو بشادنامه ردماره 374899 مدور
27/8/1399 این سازمان برای رفته آینده تعیین و اعالم رده است الزم است کلیه دستگاراای اجرایی وضعیت حضور
کارکنان و فعالیت ادارات خود را از روز رنبه 15/9/1399 لغایت پایان رفته آینده منطبق با وضعیت جدیدد اعدالم ردده
برای رر رار و رعایت بند )4 )بشانامه رماره 374899 مور 27/8/1399 تنظیم و اجرا نمایند.
ضمناً رعایت سایر موارد ابالغی در بشانامه فوق الذکر الزامی است.

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده )2 )قانون مدیریت بحران و استانداری ها
نظر به اینکه از سوی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا وضعیت جدیدد رریدا از رداررای کادوراز نظدر
ررایط رادار » وضعیت زرد ، وضعیت ناارنیی و وضاعیت قرما « موضدو بشادنامه ردماره 374899 مدور
27/8/1399 این سازمان برای رفته آینده تعیین و اعالم رده است الزم است کلیه دستگاراای اجرایی وضعیت حضور
کارکنان و فعالیت ادارات خود را از روز رنبه 15/9/1399 لغایت پایان رفته آینده منطبق با وضعیت جدیدد اعدالم ردده
برای رر رار و رعایت بند )4 )بشانامه رماره 374899 مور 27/8/1399 تنظیم و اجرا نمایند.
ضمناً رعایت سایر موارد ابالغی در بشانامه فوق الذکر الزامی است.

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان