تهران، فرشته، خیابان مریم غربی ساختمان کوئین سنتر طبقه اول واحد 106

درخواست ارسال آخرین آمار و اطلاعات مجوزهای ورود برای پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی

لزوم تعیین تکلیف تعهدات صاحبان کالا در پروانه ورود موقت برای پردازش از طریق صادرات ، تمدید پروانه ، تبدیل به قطعی وفق ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

یک نظر بگذارید

مشاوره رایگان