شرکت GTG با شبکه کارگزاری داخل و خارج از کشور ارائه دهنده انواع خدمات ارزی به مشتریان داخلی و خارجی می باشد. خدمات ارزی در این مجموعه از نظر ماهیت خدمات قابل ارائه به دو بخش خدمات ارز بازرگانی و غیر بازرگانی (سامانه سنا) تقسیم می­ شود. شرکت GTG با بهره­ مندی از زیرساخت­ های مرتبط، انواع خدمات ارزی شامل ترانسفرهای پولی، حواله­ های ارزی بازرگانی، رفع تعهدهای صادراتی صادرکنندگان و … را به همراهان خود در مسیر تجارت ارائه می­دهد.